مـــــــــد يــــــــــر ســـــــــــرا

«« کامل تربن مـرجع رایـگان مقالات و نـکته های کاریردی مـديـريـت www.MODIRSARA.com »»

مدیریت منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی

   کارائی واثر بخشی هر سازمان منوط به مدیریت وکاربرد صحیح وموثر فنون وروشهای مدیریت منابع انسانی است.
-         مدیر موفق کسی است که افراد را به تشریک مساعی و همکاری با خود در پیشبرد اهداف سازمان وا می دارد.
-         چون عامل انسانی تنها وسیله موثروپرازش درامرتولید محسوب می شودرسیدگی وحل وفصل مسایل مربوط به آن جزء لاینفک وظایف هرمدیروسرپرست درسازمان می باشد.
 
تعریف مدیریت:                                              
مدیریت فرایند به کارگیری موثر وکارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی، سازماندهی،بسیج منابع وامکانات ،هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی اوبراساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

براین اساس:
تعریف مدیریت منابع انسانی:
     مدیریت منابع انسانی عبارت است از بهره برداری از نیروی انسانی سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است.به عبارت دیگر،مدیریت منابع انسانی عبارت است از جذب ،توسعه وحفظ نیروی کار شایسته ولایق برای رسیدن به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی حاکم برجامعه با حداکثر کارآیی.

اول : وظایف عمومی :
برنامه ریزی( Planning ) :عبارت است از تجسم وطراحی وضعیت مطلوب درآینده ویافتن وساختن راهها ووسایلی که رسیدن به آن رافراهم می کند. برنامه ریزی مستلزم تشخیص مسائل سازمانی،بررسی وتجزیه وتحلیل هر یک از طرق مذکورونتایج آن،وبالاخره انتخاب طریقه ای که باید پیروی شود.                             
سازماندهی (ORGANIZTION  ) : فرایندی است  که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروههای کاری وهماهنگی میان آنان به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.                  

مراحل سازماندهی:                                  
1- طراحی کارها وفعالیتها                    
2- دسته بندی فعالیتها به پستهای سازمانی                      
3- برقراری رابطه میان پستخا به منظور کسب هدف مشترک
 
هدایت ورهبری : هدایت ورهبری عبارت است ازتلاش مدیر برای ایجاد انگیزه ورغبت درزیر دستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان. مدیریت منابع انسانی باآموزش صحیح،ایجاد انگیزشهای مناسب،بهاءدادن به شخصیت ونظر وایده افراد،تشویق وتنبیه به موقع آنان به هدایت افراد اقدام می نماید.
  کنترل واریابی  : کنترل،تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف،استانداردها،طراحی سیستم بازخور اطلاعات مقایسه عملکرد با استانداردهای از پیش تعیین شده وسرانجام تعیین انحرافات احتمالی وسنجش ارزش آنها برروند اجرائی تادربرگیرنده حداکثر کارائی باشد.

 دوم- وظایف تخصصی مدیریت منابع انسانی:
برنامه ریزی نیروی انسانی : Human Resource Planning

فرایندی است که بطورسیستماتیک نیازمندیهای پرسنلی را بررسی میکند تا بوسیله آن اطمینان حاصل شود که آیا تعداد کارکنان،مناسب با مهارتهای مورد نیاز دردسترس می باشد؟
 کارمند یابی  ( Recruitment) :
منظورکشف،شناسائی وترغیب افراد با قابلیتهای مناسب ومورد نیاز در جهت پذیرش واستخدام است.

- گزینش و استخدام (Selection)  
مناسبترین وشایسته ترین افراد برای مشاغل مورد نیاز سازمان ازبین متقاضیان می باشد.

 آموزش وبهسازی (Training &Development ) :
ازطریق ارزشیابی عملکرد کارکنان،وظایف آنها مورد ارزیابی قرارگرفته ونارسائیهای آنان شناسائی میگردد وبوسیله اجرای برنامه های آموزشی و بهسازی اقدام به رفع نارسائی کارکنان می گردد.

حقوق ومزايا (Compensation Benefits ) :
تنظیم وبرقراری حق الزحمه وپرداخت منصفانه به کارکنان در برابرمشارکتشان درفعالیتهای سازمانی که ازوظایف مهم می باشد.شامل حقوق،مزایا،مزایای غیر مالی.H.R.M وحساس
  
ایمنی وبهداشت  Health & Safety :
برنامه های ایمنی وبهداشت مناسب در بلند مدت منجر به افزایش بهره وری سازمان می شود.

روابط کار Employee and labor relations :
تدوین ورعایت قوانین ومقررات درمورد روایط بین کارگر وکارفرما سبب می شود که نیازهای کارکنان با روشهای مطلوب برآورده شود وسبب تامین شغلی وافزایش کارآیی وبهره وری کارکنان گردد.
تحقیقات در زمینه منابع انسانی Human Resource Research :
با کمک تحقیقات درزمینه مسایل بالا درهر سازمان امکان استفاده بهینه از فرصتهای منابع انسانی را می توان فراهم کردوسریعتر نسبت به رفع مشکلا اقدام ویا پیشگیری نمود.

جایگاه مدیریت منابع انسانی درکجای سازمان می باشد؟
مدیریت منابع انسانی عبارتست از گسترش وحفظ منابع انسانی وایجاد منبعی از نیروی کار موجود ودردسترس که سازمان بتواند از آنها بهنگام نیاز به مستخدمین بیشتراستفاده کند به عبارت دیگر وظیفه مدیریت منابع انسانی عبارت است از جذب وتامین استفاده مطلوب،پرورش،حفظ ونگهداری نیروی انسانی،به طریقی که مستخدمین با شایستگی ومیل ورغبت وفداکاری به انجام وظایف وتکالیف محوله بپردازند وحصول مقرون به صرفه اهداف موسسه را تقق بخشند.بنابراین آشنائی اصول وروشهای مدیریت منابع انسانی وبکارگیری این اصول برای تمامی مدیران سازمان در کلیه سطوح سازمانی امری الزامی می باشد.

 اهداف مدیریت منابع انسانی:
·        تامین نیروی انسانی لازم با حداقل هزینه
·        پرورش وتوسعه استعدادها ومهارتهای کارکنان
·        حفظ ونگهداری نیروهای لایق واستقرارروابط مطلوب بین آنها
·        تامین احتیاجات مادی ومعنوی وجلب رضایت کارکنان به منظورهمسوئی اهداف آنان با اهداف سازمان.
 برای دستیابی به اهداف فوق باید اقدامات زیر صورت گیرد:
·        درکارمند یابی استخدام ونگهداری شایسته ترین افراد دقت کافی مبذول شود.
·        تدابیر لازم برای استفاده موثر ازنیروی انسانی سازمان اتخاذ شود.
·        باید میل به کار را درکارکنان ایجاد کردتاافرادباطیب خاطربرای حصول اهداف سازمان فعالیت نمایند.
 
مدیریت امور پرسنلی :
برای دستیابی به اهداف مدیریت منابع انسانی واجرای خط ومشی های آن مدیریت منابع انسانی نیازمند به تشکیلات وسازمانی می باشد تارابطه بین سه عامل مهم سازمانی وظایف،افرادواشیاءرابه منظور به اهداف برقرار نماید.
 
  وظایف عبارت است ازکارهائی که انجام آن به عهده فرد یا افرادیکه به استخدام یک موسسه درآمده اندمحول می گردد.لزوم انجام وظایف یعنی حدود مسوولیت ودراختیارکپگذاشتن امکانات لازم می باشد.
منظوراز اختیار مجموعه قدرت وحقوقی است  که فردبرای انجام وظایف محوله ازآن استفاده می کنند.یکی ازمهمترین ومتداولترین مسایل ومشکلات مدیریت درسازمانها عدم کفایت روسا ومدیران دراستفاده ازاصل تفئیض اختیار است.

 نتایج یک تفویض اختیار خوب :
·        مدیریت فرصت پیدا می کند که کوشش وفکرخود را صرف امور مدیریت نماید.
·        به افراد فرصت وموجبات پیشرفت وترقی داده می شود.

وظایف مدیریت امورپرسنلی دررابطه باسایرمدیران :
·        وظیفه صفی
·        وظیفه هماهنگی
·        وظیفه خدماتی
 
وظایف مدیریت امور پرسنلی :
·        راهنمائی وارائه نظر تخصص به مسولاندرباره مسایل پرسنلی
·        تشخص سلامت سازمان با توجه به کارآئی کارکنان
·        تهیه وتنظیم رویه های پرسنلی
·        ایجادهماهنگی ویکنواختی دراجرای برنامه وخط ومشی ها و عملیات استخدامی
 
عوامل موثردر تعیین محل وموقعیت مدیریت امور پرسنلی :
·        طرزتفکر- حمایت مدیریت
·        عوامل فیزیکی
·        ملاحضات قانونی
·        مسائل اتفاقی
 
خط مشی های پرسنلی :
    خط مشی عبارت است ازیک تصمیم کلی وثابت که درشرایط تکراری ومشابه اعمال می گردد.به عبارت دیگر خط ومشی ها درسازمان به عنوان قاعده ومقررات کلی واصول راهنما است که مدیران وافراد سازمان رادرانجام وظایف ومسئولیتهای خود درراه نیل به اهداف معین ومشترک هدایت می کند.تدوین خط ومشی ها سبب خواهد گردید:
اولا: رفتارعادلانه  وبدون تبعیض باکارکنان تضمین می گردد.
ثانیا:امکان تویض اختیارومسوولیتهادرسازمان فراهم می شود.
ثالثا:افراد سازمان آسان تروبهترباتصمیماتی که بوسیله خط مشی اجرامی شود آشنا می گردند.
 
مهمترین خط مشی های مدیریت منابع انسانی :
الف- خط مشی های مربوط به استخدام
ب- خط مشی های مربوط به آموزش وپرورش نیروی انسانی
ج- خط مشی های مربوط به حقوق ودستمزد ومزایا
د- خط مشی های مربوط به روابط مطلوب درسازمان
ه - خط مشی های مربوط به حفظ ونگهداری کارکنان
 
الف- خط مشی های مربوط به استخدام :
·        شرایط استخدام
·        روش کارمندیابی
·        روش ازمونهای استخدامی ومصاحبه

 ب- خط مشی های مربوط به آموزش وپرورش کارکنان :
·        ترفیعات
·        انتخاب افرادبرای آموزش
·        نوع آموزش
·        روش آموزش

 ج- خط مشی های مربوط به حقوق ودستمزد ومزایا :
·        پرداخت مزد
·        مزایای اضافی از قبیل سهیم ساختن کارگران درسود ومزدتضمین شده سالیانه
·        مشوق های مالی

 د- خط مشی های مربوط به روابط مطلوب درسازمان :
·         رسیدگی شکایات کارکنان
·         شرکت دادن کارکنان در جریان اخذ تصمیمات
·         ارتباطات مطلوب
 
هـ - خط مشی های مربوط به حفظ ونگهداری کارکنان :
·        خدمات پرسنلی
·        نحوه تامین اعتبار خدمات پرسنلی
·        -برنامه های ایمنی وحفاظت

نوشته دکتر حبیب الله دعایی
منبع : http://irmeta.com/meta/index.php%3Ftopic%3D5580.0&usg

+ ارائه شده     توسط اسلامي  |